CCOO SIGNA EL I CONVENI DE SUPERMERCATS DE CATALUNYA 2016-2019

 

 

 

 

El dimarts 8 de febrer de 2017 es va signar el I conveni col·lectiu de supermercats de Catalunya, després de 2 anys de negociació.

1. Vigència: 4 anys (2016-2019)

2. Professional d’establiment: es defineixen les tasques.

3. Plus Antiguitat (Barcelona): es consoliden els imports a data d’2016.12.31 com a plus vinculació, no compensable ni absorbible i més revaloritzable.

4. Complement en situació d’incapacitat temporal: S’acorda establir el mateix criteri per a tot Catalunya.

En els supòsits de baixa per incapacitat temporal derivades d’accident laboral, malaltia professional, malaltia comuna amb hospitalització i malalties oncològiques, així com les baixes iniciades per intervenció quirúrgica sense hospitalització, l’empresa complementarà i garantirà el 100% del salari, amb un màxim de 12 mesos.

En els supòsits d’incapacitat temporal derivats de malaltia comuna o accident no laboral, no es percebrà salari durant els tres (3) primers dies. A partir del quart (4) dia i fins a un màxim de 12 mesos les empreses han de complementar i garantiran el 100% del salari. Això no obstant, si en el transcurs de l’any natural no s’inicia segon o més processos d’incapacitat temporal derivades per malaltia comuna sense hospitalització o accident no laboral, l as empreses, al terme de l’any natural, s’abonaran en la nòmina de gener de l’any següent els tres primers dies de salari detrets en aquest primer i únic procés.

Les pagues extraordinàries no es traurà cap pel fet que el / la treballador / a es trobi en situació d’incapacitat temporal.

5. Jornada: Es millora per a totes les províncies. S’acorda unificar a partir de 2017 en totes les províncies: 1790 hores anuals, 31 dies de vacances i 1 dia d’assumptes propis (amb càrrec a la jornada màxima anual). A Barcelona es manté el 15è festiu.

6. Increment salarial 2016-2019: Millora substancial del salari sobretot en els nivells retributius més baixos.

 

Territori

Grups 2016 2017 2018 2019 TOTAL
BCN Del G3N3 cap amunt 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 3,0%
BCN Del G4N1 cap avall 0,8% 1,7% 1,8% 1,9% 6,2%
GI* Reste de grups 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 3,0%
GI* Grups VI-VII-VIII 0,8% 1,7% 1,8% 1,9% 6,2%
LL** Reste de grups 0,8% 1,3% 1,3% 1,3% 4,7%
LL** Grup 1 i 2 0,8% 1,7% 1,8% 1,9% 6,2%
TA Reste de grups 0,8% 1,3% 1,3% 1,3% 4,7%
TA Grup 2 0,8% 1,7% 1,8% 1,9% 6,2%

– Es pacta la inclusió, en el seu import total i íntegre, dels següents plusos en el salari base a partir de 2017:

Plus Imatge, plus distància i paga de fidelitat (Girona)

Plus transport (Lleida)

 

7. Salari de nova contractació: s’incorpora a la resta de províncies en què no hi era. Elements de millora, es redueix el temps d’estada en aquest nivell retributiu de 12 a 9 mesos; el salari s’incrementa i passa a ser del 90% del salari al 92%.

8. Hores complementàries: S’incrementa al 60% de les hores ordinàries (possibilitat d’ampliar jornada).

9. Compensació i absorció: Aquest concepte és nou i permetrà que molts / es treballadors / es que tenien el salari “congelat” tinguin increment a partir d’ara. No operarà la compensació i absorció (sobre els conceptes que poguessin estar afectats) per a les persones treballadores amb un salari brut anual ordinari i per tot concepte inferior als 18.000 euros anuals.

10. Millora dels redactats en matèria d’ordenació i distribució jornada, mobilitat geogràfica, desplaçaments, mobilitat funcional, falta i sancions i acumulació d’hores, classificació professional, equivalència de llocs de treball i adscripció a grups professionals.

11. Annexos per províncies: Com a element de garantia, la resta de matèries s’inclouen com a annexos i amb la mateixa redacció que tenien en els respectius convenis provincials.

12. Garantia de cobertura indefinida del nou conveni. El nou conveni autonòmic mantindrà la seva vigència, un cop efectuada la denúncia del mateix, fins a l’entrada en vigor d’un nou conveni, deixant sense efecte el que preveu la reforma laboral del 2012, respecte a la pèrdua de vigència dels convenis, evitant-se, d’aquesta manera, situacions de bloqueig en la futura negociació que comportin pèrdua de drets i referències a convenis en pe ors condicions o als mínims de l’Estatut dels Treballadors.

Des de CCOO de Catalunya valorem de manera positiva tenir un conveni autonòmic per a tot el sector que supera els àmbits provincials.