Curs d’organització i gestió de magatzems

Requisits
– Estar en possessió del títol de Batxillerat.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
– Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
– Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
– Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

En el cas de no disposar d’aquests requisits:

– Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Per a menors de 65 anys

Objectius
Organitzar i controlar les operacions i els fluxos de mercaderies del magatzem d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent, i assegurar la qualitat i l’optimització de la xarxa de magatzems o de la cadena logística.

mes…
Continguts
-Organització de magatzems
-Gestió de les operacions d’emmagatzematge
-Optimització de la cadena logística

Avaluació
L’avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d’aprovar cadascuna de les unitats formatives s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s’utilitzaran les proves que s’entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Certificat
Conduent Acreditació Certificat de professionalitat COML0309 Organització i gestió de magatzems

RD/DECRET:642/2011 data:09-05-2011

 

Si compleixes els requisits i estàs interessat / da en fer el curs posa’t en contacte amb nosaltres lasirena@ccoo.cat