6 de desembre de 2021

QUÈ ÉS EL SALARI?

El salari és la quantitat econòmica que reps per la feina que fas. Però la xifra final que veus reflectida al compte bancari es calcula en funció de diversos elements que és bo que coneguis.

Plus, extres, complements i indemnitzacions han de quedar ben detallats en la nòmina perquè puguis comprovar que el resultat és el que de veritat et correspon.

A què tens dret?

Ni abans ni després. És important que sàpigues que tens dret a cobrar el teu salari en la data en que et correspon i que el període de temps entre dues nòmines no ha de superar el mes. Quan pateixis retards en els teus sous, pots sol·licitar que se’t s’aboni el 10% anual que estableix la llei per a aquests casos.

Almenys, has de rebre dues pagues extraordinàries a l’any, encara que són moltes les empreses que les donen repartides al llarg dels dotze mesos. És el sistema conegut com prorrateig.

Les bestretes pel treball ja realitzat són perfectament legals. El lliurament del salari ha d’anar acompanyada d’un rebut.

Si una empresa fallida, suspèn pagaments o es declara insolvent, un organisme, el Fons de Garantia Salarial (FOGASA), assegura el pagament de nòmines i indemnitzacions per acomiadament.

Estructura del salari

Salari base: Es calcula en funció de la tasca assignada i del temps en què s’executa. Està determinat en els convenis col·lectius de cada sector.
Complements: Al sou base s’han de sumar altres complements econòmics. Que els trobis o no en la teva nòmina dependrà en gran mesura de que els teus representants sindicals dels s’hagin negociat amb l’empresa i de les condicions que tu hagis pactat, si has pogut fer-ho, en ser contractat / a.
Personals: Els idiomes que domines, els títols que has aconseguit estudiant i el temps que portes a l’empresa treballant, poden ampliar el teu sou.
Per lloc de treball: Si exerceixes el teu treball en una situació de risc, amb males condicions, en contacte amb productes tòxics o per torns, pots rebre un plus. També si treballes de nit has de tenir un salari superior al que li correspondria a la mateixa tasca realitzada pel dia.
Pels beneficis de l’empresa: Si n’hi ha i si arriben a la totalitat de la plantilla.
Pagues extres: Tradicionalment es reparteixen en Nadal i en les vacances d’estiu, encara que empresa i treballadors poden pactar altres pagues extres i altres dates de lliurament.

Descansos retribuïts

El setmanal, que tradicionalment correspon al diumenge.
Les festes estatals, autonòmiques i locals.
Les vacances anuals: la llei regula quants dies corresponen segons el contracte.
Els descansos establerts per l’empresa durant la jornada de treball.
Les faltes justificades.
Els espais de temps perduts per causa aliena al treballador.
Altres ingressos

A la nòmina t’apareixeran altres consignacions que no són salarials i no compten com a cotització a la Seguretat Social ni computen per fixar els dies de vacances. Són:

Indemnitzacions per trasllats, suspensions o acomiadaments.
Abonament de les despeses que el treball t’ha ocasionat.
Pagaments de la Seguretat Social.

Deixa un comentari

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Acceda al enlace de política de cookies para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Translate »