QUÈ ÉS EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT?

El Comitè de Seguretat i Salut, és l’òrgan de participació intern de l’empresa per a una consulta regular i periòdica de la política de prevenció i s’ha de constituir en totes les empreses o centres de treball que comptin amb 50 o mes treballadors / es. Està compost pels delegats / ades de prevenció i un nombre igual de representants designats per l’empresari.

El Comitè de Seguretat i Salut es destina a la consulta regular i periòdica de les actuacions preventives de l’empresa. És per tant un òrgan consultiu. Això significa que pot emetre opinions, però no prendre decisions ni adoptar acords per a les parts en ell representades.

FUNCIONS I FACULTATS

· Participar en l’elaboració, desenvolupament i avaluació del pla de prevenció.

· Discutir, abans de la posada practica, els projectes de matèria d’organització del treball i introducció de noves tecnologies, pel que fa a la seva incidència en la prevenció de riscos.

· Promoure iniciatives de prevenció i millores de les condicions de treball. Informar la memòria i programació anual dels serveis de prevenció.

· Visitar el centre de treball per conèixer directament la situació relativa a la prevenció riscos.

· Accedir a tota la informació i documentació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.

· Analitzar els danys a la salut per tal de valorar les seves causes i proposar mesures preventives. Actualment ha constituïts a La sirena alimentació congelada SLU tres comitès de Seguretat i Salut. Un a la província de Girona un altre a Tarragona i finalment a BCN conjuntament botigues i central.

Cada comitè el formen dos delegats elegits entre els membres dels diferents comitè d’empresa i igual nombre de representants de l’empresa.

Deixa un comentari