6 de desembre de 2021

Llicències retribuïdes Conveni de Supermercats i Autoserveis de la província de BARCELONA

Article 32

Llicències retribuïdes

Previ avís i justificació, el treballador pot absentar del treball amb dret a percebre el salari base, incloent els complements personals, pels motius i temps següents:

a) En cas de matrimoni, 15 dies naturals.

b) En cas de naixement de fill, malaltia greu que requereixi hospitalització i / o intervenció quirúrgica (ambulatòria o sense hospitalització però que precisi repòs domiciliari), mort de cònjuge o parella de fet, fills o pares dels dos cònjuges o parella de fet , néts, avis o germans, 3 dies, que es poden ampliar de 2 dies més sempre que el treballador hagi de fer un desplaçament de més de 200 quilòmetres.

c) Per trasllat del domicili habitual, 1 dia.

d) Per compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal, el temps indispensable.

e) Per casament dels pares, fills i germans (afinitat (inclosa parella de fet) o consanguinitat), 1 dia.

f) Per assistir a exàmens finals de caràcter acadèmic o oficial, les hores necessàries.

S’ha d’aportar la justificació administrativa pertinent.

S’acorda que es poden ampliar els 5 dies de llicència que preveu l’apartat b) d’aquest article. A aquest efecte, cal que el treballador afectat ho sol·liciti, per telèfon o mitjançant un telegrama, i que justifiqui posteriorment aquesta necessitat.

Aquests dies seran a compte del període de vacances.

 

Captura

article 33

Justificació de llicències

Del treballador avisa com més aviat el seu cap immediat, a fi d’adoptar les mesures necessàries i facilitar al treballador la llicència o el permís oportuns.
Per obtenir la llicència per matrimoni cal que el treballador la sol·liciti amb 15 dies d’antelació com a mínim a la data de començament de la llicència, a fi de no destorbar el funcionament dels serveis.
El treballador ha de presentar la justificació fefaent.

Deixa un comentari

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Acceda al enlace de política de cookies para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Translate »