Llicències retribuïdes Conveni de Supermercats i Autoserveis de la província de BARCELONA

Article 32

Llicències retribuïdes

Previ avís i justificació, el treballador pot absentar del treball amb dret a percebre el salari base, incloent els complements personals, pels motius i temps següents:

a) En cas de matrimoni, 15 dies naturals.

b) En cas de naixement de fill, malaltia greu que requereixi hospitalització i / o intervenció quirúrgica (ambulatòria o sense hospitalització però que precisi repòs domiciliari), mort de cònjuge o parella de fet, fills o pares dels dos cònjuges o parella de fet , néts, avis o germans, 3 dies, que es poden ampliar de 2 dies més sempre que el treballador hagi de fer un desplaçament de més de 200 quilòmetres.

c) Per trasllat del domicili habitual, 1 dia.

d) Per compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal, el temps indispensable.

e) Per casament dels pares, fills i germans (afinitat (inclosa parella de fet) o consanguinitat), 1 dia.

f) Per assistir a exàmens finals de caràcter acadèmic o oficial, les hores necessàries.

S’ha d’aportar la justificació administrativa pertinent.

S’acorda que es poden ampliar els 5 dies de llicència que preveu l’apartat b) d’aquest article. A aquest efecte, cal que el treballador afectat ho sol·liciti, per telèfon o mitjançant un telegrama, i que justifiqui posteriorment aquesta necessitat.

Aquests dies seran a compte del període de vacances.

 

Captura

article 33

Justificació de llicències

Del treballador avisa com més aviat el seu cap immediat, a fi d’adoptar les mesures necessàries i facilitar al treballador la llicència o el permís oportuns.
Per obtenir la llicència per matrimoni cal que el treballador la sol·liciti amb 15 dies d’antelació com a mínim a la data de començament de la llicència, a fi de no destorbar el funcionament dels serveis.
El treballador ha de presentar la justificació fefaent.

Deixa un comentari