Dg. set. 27th, 2020

Preguntes freqüents sobre el coronavirus

7 min read

1. Dubtes generals sobre temes de salut

Si tens dubtes generals en relació amb temes de salut consulta la informació actualitzada del Departament de Salut: Covid-19.

2. Preguntes freqüents sobre el coronavirus en l’àmbit laboral

Preguntes més freqüents de l’àmbit laboral relacionades amb el coronavirus i la seva afectació que hem elaborat des de CCOO de Catalunya.

INFORMACIÓ D’ÀMBIT LABORAL DAVANT SITUACIONS DE RISC PEL CORONAVIRUS (Covid-19)

Des de CCOO, donem resposta sobre les implicacions laborals, de Seguretat i Salut i Seguretat Social davant la detecció de Covid-19 causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

En l’àmbit laboral

CCOO entén que l’empresa hauria d’executar mesures preventives de caràcter organitzatiu i laboral. Com a recomanació podríem indicar una sèrie de consideracions que cal tenir en compte de manera prèvia i cautelar a qualsevol acció desproporcionada, com:

1. Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que poden produir-se per l’efecte del coronavirus SARS-COV-2

2. Permís retribuït

En el cas de no procedir a estar en situació d’IT, l’empresa hauria d’exonerar de treballar la persona emprada mitjançant permís retribuït documentat per evitar el contagi entre les persones treballadores de la plantilla, atesa l’existència d’una causa concreta temporal i justificada. Si finalment se li reconeix la situació d’IT (comuna o assimilada a professional) pels serveis sanitaris, es considerarà baixa mèdica amb caràcter general.

3. Teletreball

Encara que ve recollit en l’article 13 de l’Estatut dels treballadors, ha de plantejar-se com una solució temporal. No obstant això, no pot imposar-se unilateralment i haurà d’aconseguir-se un acord, que, en tot cas, no pugui suposar unes condicions laborals inferiors.

Recorda que aquesta eina del teletreball no es pot imposar, ja que en cas contrari podria implicar modificacions en el règim contractual. En essència es tractaria de prestar els serveis des del domicili particular, en lloc de fer-lo des del centre de treball. Això suposa una part de l’activitat laboral, per la qual cosa ha de negociar-se documentalment i l’empresa ha d’aportar totes les eines necessàries per al treball a casa.

4. Adopció de mesures de flexibilitat interna

Han de ser negociades les propostes destacant la creació de mecanismes de bosses d’hores per flexibilitzar les necessitats de producció, les adaptacions del calendari laboral, la reprogramació de les activitats formatives, la redistribució de la jornada laboral, l’establiment de sistemes de permisos per adaptar la càrrega de treball o l’establiment de les regles de compensació.

5. Vacances

L’article 38.2 de l’Estatut dels treballadors assenyala que el període vacacional haurà de fixar-se de comú acord, havent-se de realitzar amb l’antelació que s’indica o segons conveni. Per tant, si es desitja destinar vacances durant aquests temps de caràcter temporal, serà necessari un acord entre totes dues parts.

6. Pot l’empresa aplicar mecanismes de suspensió o extinció de contractes per força major motivat pel Covid-19?

En primer lloc cal assenyalar que el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu assenyala, en el seu article 31, l'”existència de força major”, com a causa motivadora de l’extinció i suspensió dels contractes de treball o de la reducció de jornada.

En segon lloc, i també important, és que existeixen altres mecanismes d’actuació que haurien de produir-se. Per això la importància de posar-te en contacte amb CCOO, com t’ajudessin i seguiran el procés de negociació.

7. Ha d’informar l’empresa el conjunt de la plantilla sobre les mesures de protecció davant el coronavirus?

CCOO recomana que les empreses donin indicacions al conjunt de la plantilla, des de l’article 29 de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) s’insta les empreses a vetllar per la seguretat i la salut dels seus treballadors perquè es puguin garantir una condicions de treball segures.

 

En l’àmbit de la salut laboral

1. S’hauria d’utilitzar de manera gràfica i visualment visibles recomanacions sanitàries als centres de treball?

Des de CCOO, entenem que seria important, necessari i preferible que es recordi a les persones treballadores les mesures de protecció individual sanitàries recomanades mitjançant cartelleria visible als centres de treball.

2. Les persones treballadores han d’informar l’empresa si viatgen o han viatjat a zones de risc?

Haurien d’informar l’empresa dins de l’anomenat principi de precaució.

3. Les empreses poden manar a les persones treballadores que viatgin a zones de risc?

La recomanació és no viatjar a les zones afectades tret que sigui estrictament necessari, al mateix temps que s’estableixen determinades precaucions havent de vetllar per la seva pròpia seguretat i salut, garantint unes condicions de treball segures.

4. Les persones treballadores poden negar-se a viatjar a zones de risc?

Com en tots els casos, no hem d’abocar-nos al fet que subsisteixi una desobediència sancionable, però sí s’ha d’indicar per la persona treballadora l’indicat per la normativa de prevenció de riscos laborals (articles 4.4, 14 i 21 de l’LPRL).

Ha d’aplicar-se l’existència que s’està davant un eventual problema de seguretat, avalat per la recomanació del Ministeri de Sanitat, la de no viatjar a les zones afectades evitant així una possible propagació.

D’això n’haurem de donar advertiment urgent a la Inspecció de guàrdia de l’àmbit de la Seguretat i Salut Laboral de la ITC.

5. Pot el servei de prevenció comunicar a l’empresa aquelles persones treballadores afectades pel Covid-19?

Estem davant un tractament de dades relacionades amb la salut, per això, tret que s’obtingui el consentiment exprés de les persones afectades, els serveis de prevenció no han d’atorgar més informació que la prevista en l’article 22.4 de l’LPRL.

És a dir, les seves conclusions, en relació amb l’aptitud per a l’acompliment del lloc de treball o amb la necessitat d’introduir o millorar les mesures de protecció i prevenció.

6. Pot l’empresa demanar un informe mèdic?

No, i l’empresa no pot obligar una persona treballadora a presentar un comprovant mèdic per tenir coneixement de si té el coronavirus o qualsevol altra patologia.

7. S’han de facilitar equips de protecció individual (EPI) addicionals?

Amb caràcter general, les empreses han de proporcionar els EPi adequats per a l’acompliment de les seves funcions, quan siguin necessaris (17 de l’LPRL). Els EPI es regulen per la seva normativa específica i per la guia tècnica de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

Avui dia, excepte mesures específiques destinades a professionals sanitaris, no s’han establert mesures addicionals de seguretat i salut per a altres sectors. En qualsevol cas, haurà d’estar-se a les indicacions i recomanacions del servei de prevenció.

8. Què passa amb el meu salari davant la impossibilitat de prestar serveis per causa no imputable a la persona treballadora?

L’article 30 de l’Estatut dels treballadors ens diu que “si el treballador no pogués prestar els seus serveis (…) perquè l’empresari es retardava a donar-li treball per impediments imputables al mateix i no al treballador, aquest conservarà el dret al seu salari”.

Ara bé, si la situació és deguda a escenaris de força major (productives, desproveïments, etc.), i sent el tema que ens ocupa del Covid-19, i això comporta una afectació objectiva i evident, et recomanem que acudeixis als serveis d’assessorament del sindicat CCOO.

9. Ha d’informar l’empresa el conjunt de la plantilla sobre les mesures de protecció davant el coronavirus?

CCOO recomana que les empreses donin indicacions al conjunt de la plantilla, des de l’article 29 de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL), s’insta les empreses a vetllar per la seguretat i la salut dels seus treballadors perquè es puguin garantir una condicions de treball segures.

10. Es poden substituir les persones treballadores en situació d’incapacitat temporal pel Covid-19?

Mentre les persones treballadores continuïn amb aquesta malaltia, és possible la substitució a través de contractes temporals d’interinitat, directament o a través d’ETT en el règim general previst per a això. Caldrà estar atents al fet que no es produeixin situacions de cessió legal en aquelles situacions de subcontractes. Per a qualsevol informació, tens accés mitjançant un formulari de conducta a consultar-nos una pregunta concisa o situació d’àmbit exclusivament laboral, on es procedirà a donar-te indicació de la resposta a la teva adreça electrònica.

Consultes laborals concretes sobre el coronavirus (per a afiliats i afiliades a CCOO de Catalunya)

Per a consultes laborals concretes relacionades amb el coronavirus omple aquest formulari i tindràs una resposta el més aviat possible.

Formulari de consultes sobre el coronavirus » 

Consulta el següent link per a informacions generals de relacions laborals i actualització de les normatives relacionades amb el coronavirus tens tota la informació actualitzada

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Acceda al enlace de política de cookies para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Translate »