6 de desembre de 2021

QUÈ ÉS FOGASA?

Què és FOGASA?

Organisme autònom adscrit al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social que garanteix als treballadors la percepció de salaris, així com les indemnitzacions per acomiadament o extinció de la relació laboral, pendents de pagament a causa d’insolvència o procediment concursal de l’empresari.

Què retribucions i indemnitzacions garanteix FOGASA?

Salaris
 • Abonament als / les treballadors / es dels salaris amb els seus pagues extraordinàries, inclosos els de tramitació, pendents de pagament per declaració d’insolvència o procediment concursal de l’empresa.
 • La quantitat màxima a abonar pel Fons de Garantia Salarial, és la que resulta de multiplicar el doble del salari mínim interprofessional diari, amb prorrateig de pagues extres, pel nombre de dies pendents de pagament, amb un màxim de cent vint dies.
Indemnitzacions
 • Abonament als / les treballadors / es de les indemnitzacions reconegudes com a conseqüència de sentència, acte, acte de conciliació judicial o resolució administrativa a favor dels treballadors a causa d’acomiadament o extinció dels contractes d’acord amb els art. 50,51 i 52 de l’Estatut dels Treballadors, i article 64 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Llei Concursal, així com les indemnitzacions per extinció de contractes temporals o de durada determinada en els casos que legalment procedeixin. En tots els casos amb el límit d’una anualitat, sense que el salari diari, base de càlcul, pugui excedir del doble del salari mínim interprofessional, incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries.
 • L’import de la indemnització, només als efectes d’abonament pel Fons de Garantia Salarial per als casos d’acomiadament o extinció dels contractes per voluntat del treballador / a una causa justa, es calcularà sobre la base de trenta dies per any de servei .
 • La quantitat màxima a abonar és una anualitat, sense que el salari diari, base del càlcul, pugui excedir del doble del salari mínim interprofessional, amb pagues extres.

 

 • Excepcions:
  • En empreses de menys de vint treballadors / es, el Fons de Garantia Salarial fa efectiu una part de la indemnització legal, equivalent a 8 dies per any de servei, prorratejant per mesos els períodes inferiors a l’any, quan s’extingeixi la relació laboral en virtut d’acomiadament col·lectiu o objectiu d’acord amb els article 51 i 52 de l’Estatut dels Treballadors o article 64 de la Llei concursal, sense necessitat d’acreditar la situació d’insolvència o procediment concursal.
  • El càlcul de l’import d’aquest abonament es realitzarà sobre les indemnitzacions ajustades al límit màxim d’una anualitat, sense que el salari diari base del càlcul pugui excedir del doble del salari mínim interprofessional diari amb prorrateig de les pagues extres.
  • L’Autoritat Laboral que constati la força major pot acordar que la totalitat o una part de la indemnització que correspongui als treballadors afectats per l’extinció dels seus contractes sigui satisfeta pel Fons de Garantia Salarial, sense perjudici del dret d’aquest a rescabalar-se del empresari / a, excepte en el cas que els treballadors / es beneficiaris / àries constitueixin una societat laboral o una cooperativa a la qual s’apliqui les normes establertes per als socis / es treballadors / es de les cooperatives de treball associat.

Què limits s’estableixen?

Fixat el salari mínim interprofessional per al 2013, pel Reial Decret 1717/2012, de 28 de desembre (BOE 31-12-12), procedeix en aplicació del que disposen els articles 18 i 19 del Reial Decret 505/1985 de 6 de març, quantificar els límits de les prestacions indemnitzatòries i salarials de l’Organisme durant l’any 2013, en funció d’un salari mòdul equivalent al doble de l’salari Mínim Interprofessional, amb inclusió de pagues extres:

 • Salari mínim interprofessional diari per al 2013 (SMI): 21,51 EUROS:
 • Doble del SMI diari, amb prorrateig d’extres: 50,09 EUROS
 • Límit salaris: 6.010,80 EUROS
 • Límit indemnitzacions: 18.282,85 EUROS
 • Límit 8 dies per any: 7.313,14 EUROS

Què Indemnitzacions queden excloses de l’àmbit de protecció de Fogasa?

 • S’exclouen de l’àmbit de protecció del Fons de Garantia Salarial: Les indemnitzacions reconegudes en conciliació administrativa, llevat de les derivades de l’expedient de regulació d’ocupació, en tant que l’acordat en la mateixa només té força executiva entre les parts intervinents.
 • Altres exclusions: El Fons de Garantia Salarial no inclou en la cobertura de garantia salarial dels plusos de distància, transport, vestuari, menyscapte de diners, desgast d’útils i eines, dietes, complements d’incapacitat temporal i qualsevol altre de naturalesa indemnitzatòria.

Com es finança FOGASA?

 • Cotitzacions per aquesta contingència de les empreses tant públiques com privades que ocupen a treballadors per compte d’altri.
 • La base de cotització és la mateixa que s’estableix per al càlcul de la cotització corresponent a les contingències d’accidents de treball, malaltia professional i atur en el sistema de la Seguretat Social. El tipus a aplicar a la base es regula anualment. Per a l’any 2013, és del 0,20 per 100 a càrrec exclusivament de l’empresa. L’ingrés s’efectuarà conjuntament amb la resta quotes que corresponguin.
 • El tipus de cotització pot revisar el Govern, en funció de les necessitats del Fons.
 • Quantitats obtingudes per subrogació.
 • Rendes o fruit del seu patrimoni o del Patrimoni de l’Estat adscrit al Fons.
 • Altres previstes en les lleis.

Qui són els beneficiaris de FOGASA?

 • Els / les treballadors / es vinculats / des per relació laboral.
 • Estan exclosos els socis / es de cooperatives de treball associat i treballadors / es al servei de la llar familiar.

Com es tramiten les seves prestacions?

 • El procediment de sol·licitud de prestacions al Fons de Garantia Salarial pot iniciar-se d’ofici, per acord de la Secretaria General o de la Unitat Administrativa perifèrica corresponent, oa instància dels interessats o dels seus apoderats / es.
 • Les sol·licituds efectuades en model oficial s’han de presentar acompanyades de la documentació pertinent.

Quin és el termini de sol·licitud?

 • Un any comptat des de la data de l’Acta de Conciliació, Sentència, Resolució de l’autoritat laboral o resolució judicial complementària.
 • Aquest termini s’interromp per l’exercici de les accions executives o de reconeixement dels crèdits en el procediment concursal, així com per les altres formes admeses en dret.
 • Un any des de la data d’efectes de la notificació de l’acomiadament col·lectiu o objectiu (articles 51 i 52 de l’Estatut dels Treballadors i article 64 Llei Concursal) en el cas de sol·licitar la prestació de 8 dies per any de servei, pels treballadors de empreses de menys de vint treballadors / es.

On es presenten les sol·licituds?

Si el procediment s’iniciés a instància dels / les interessats / des, la sol·licitud degudament formalitzada es presentarà a la Unitat Administrativa del Fons de Garantia Salarial de cada província o en qualsevol altre òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, o la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, així com a través de les Oficines de Correus en sobre obert dirigit a la Unitat Administrativa del Fons de Garantia Salarial de la província on estigués situat el centre de treball.
En el cas de treballadors / es que la cursaran a l’estranger, podran fer-ho en la representació diplomàtica o consular espanyola.

Com es paga la prestació?

Un cop intervingut i resolt l’expedient, es cursa l’ordre de pagament a l’entitat financera col·laboradora, qui al seu torn cursa les ordres de transferència a les entitats bancàries que consten en les sol·licituds de les persones beneficiàries. La notificació s’efectuarà, un cop resolt l’expedient administratiu, directament des de la Secretaria General de l’Organisme al domicili que consti en la sol·licitud.

Contra la resolució administrativa, es pot interposar demanda davant el Jutjat Social en el termini d’un any a partir de la notificació.

Abonades les prestacions, el FOGASA es dirigeix en reclamació i repetició enfront de l’empresa deutora?

El FOGASA es subrogarà obligatòriament en els drets i accions laborals enfront de l’empresa deutora, mantenint els privilegis salarials, excepte en aquelles empreses de menys de vint treballadors / es per la prestació de 8 dies per any de servei prevista en l’article 33.8 de l’Estatut dels Treballadors, per ser de responsabilitat directa (s’abona a “fons perdut”)

Els crèdits salarials tenen preferències legals enfront d’altres crèdits?

Els salaris dels / les treballadors / es no satisfets pels / per les empresaris / es, gaudiran de preferències sobre altres crèdits:

 • Els corresponents als últims trenta dies de treball tenen preferència sobre qualsevol altre crèdit fins al doble del Salari Mínim Interprofessional.
 • Els crèdits salarials tenen preferència sobre qualsevol altre crèdit, respecte dels objectes elaborats pels treballadors, mentre siguin propietat o estiguin en possessió de l’empresari.
 • Els crèdits per salaris no protegits en els apartats anteriors, tindran la condició de singularment privilegiats en la quantia que resulti de multiplicar el triple del salari mínim interprofessional pel nombre de dies de salari pendents de pagament, gaudint de preferència sobre qualsevol altre crèdit, excepte els crèdits amb dret real, en els supòsits en què aquests, d’acord amb la llei, siguin preferents. La mateixa consideració tindran les indemnitzacions per acomiadament, en la quantia corresponent al mínim legal calculada sobre una base que no superi el triple del salari mínim.
 • El termini per a exercitar els drets de preferència del crèdit salarial és d’un any, a comptar des del moment en què va haver percebut el salari, transcorregut el qual prescriuen aquests drets.
 • Les preferències reconegudes en els apartats precedents són aplicables en tots els supòsits en què, sense que l’empresari declarat en concurs, els corresponents crèdits concorrin amb un altre o altres sobre béns d’aquell. En cas de concurs, són aplicables les disposicions de la Llei Concursal sobre classificació de crèdits, execucions i constrenyiments.

Deixa un comentari

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Acceda al enlace de política de cookies para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Translate »