6 de desembre de 2021

QUÈ ÉS UN CONTRACTE DE TREBALL?

Un contracte de treball és un acord entre empresari i treballador pel qual aquest s’obliga a prestar determinats serveis per compte de l’empresari i sota la seva direcció, a canvi d’una retribució.

Poden signar …

 • Els majors d’edat (18 anys).
  Els menors de 18 anys legalment emancipats.
  Majors de 16 i menors de 18 si tenen autorització dels pares o de qui els tingui al seu càrrec. Si viuen de forma independent, amb el consentiment exprés o tàcit dels seus pares o tutors.
  Els estrangers d’acord amb la legislació que els sigui aplicable.

Sobre la formalització.

El contracte de treball pot formalitzar-se per escrit o de paraula.

És obligatori per escrit quan així ho exigeixi una disposició legal, i sempre en els contractes que es relacionen:

 • Pràctiques.
  Formació.
  Per a la realització d’una obra o servei determinat.
  A temps parcial, fix discontinu i de relleu.
  A domicili.
  Treballadors contractats a Espanya al servei d’empreses espanyoles a l’estranger.
  Els contractes per temps determinat, la durada sigui superior a quatre setmanes.

Cadascuna de les parts podrà exigir que el contracte se celebri per escrit, en qualsevol moment del transcurs de la relació laboral.

Sobre el període de prova.

El seu establiment és optatiu i si s’acorda, s’haurà de reflectir per escrit en el contracte.

La seva durada màxima s’establirà en els convenis col·lectius, i si no la durada no podrà excedir de sis mesos per als tècnics titulats, o de dos mesos per a la resta dels treballadors.

Durant el període de prova, el treballador tindrà els mateixos drets i obligacions corresponents al lloc de treball que ocupi, com si fos de plantilla.

Durant aquest període es podrà rescindir la relació laboral per voluntat de qualsevol de les parts, sense al·legar cap causa i sense preavís, llevat de pacte en contra.

El període de prova es computa a efectes d’antiguitat.

La situació d’incapacitat temporal que afecti al treballador durant el període de prova interromp el còmput del mateix, sempre que es produeixi acord entre ambdues parts.

A les empreses amb menys de 25 treballadors, el període de prova no podrà excedir de tres mesos per als treballadors que no siguin tècnics titulats.

No es podrà establir període de prova quan el treballador hagi ja desenvolupat les mateixes funcions amb anterioritat a l’empresa, sota qualsevol modalitat de contractació.

Sobre la durada.

Un contracte de treball pot ser indefinit (fix), o bé tenir una durada determinada (temporal).

En principi tot contracte de treball és indefinit ia jornada completa, llevat que en el contracte de treball es stablezca el contrari.

Les normes que regulen cada tipus de contracte temporal, estableixen quina és la durada mínima i màxima del contracte.

Sobre els drets i obligacions.

Un contracte de treball suposa uns drets per al treballador, que es converteixen en obligacions per a l’empresari. Alhora, les obligacions que contreu el treballador esdevenen drets del seu empresari.

L’empresari contreu obligacions amb:

 • El treballador: quan la relació laboral sigui de durada superior a quatre setmanes, l’empresari ha d’informar per escrit el treballador sobre els elements essencials del contracte i principals condicions d’execució de la prestació laboral, sempre que aquests elements i condicions no figurin en el contracte de treball formalitzat per escrit .:
 • Els representants legals dels treballadors: també haurà de lliurar als representants legals dels treballadors, una còpia bàsica dels contractes formalitzats per escrit (a excepció dels contractes de relacions especials d’alta direcció, per als quals és suficient la notificació), així com les pròrrogues dels esmentats contractes i les denúncies dels mateixos, tenint per a això el mateix termini de 10 dies. La còpia bàsica contindrà totes les dades del contracte a excepció del número del DNI, domicili, estat civil i qualsevol altra dada que pugui afectar la identitat personal de l’interessat. Posteriorment, aquesta còpia bàsica s’enviarà al Servei Públic d’Ocupació. Quan no hi hagi representació legal dels treballadors també s’ha de formalitzar còpia bàsica i remetre al Servei Públic d’Ocupació.
 • El Servei Públic d’Ocupació: els empresaris estan obligats a comunicar al Servei Públic d’Ocupació en el termini dels 10 dies següents a la seva concertació, i en els termes que reglamentàriament es determinin, el contingut dels contractes de treball que estableixin o les pròrrogues dels mateixos, hagin o no formalitzar-se per escrit.

Drets del treballador:

 • A l’ocupació efectiva durant la jornada de treball.
  A la promoció i formació en el treball.
  A no ser discriminats per accedir a un lloc de treball.
  A la integritat física ia la intimitat.
  A percebre puntualment la remuneració pactada.
  Els altres que s’estableixin en el contracte de treball.

Deures del treballador:

 • Complir les obligacions concretes del lloc de treball d’acord amb els principis de la bona fe i diligència.
  Complir les mesures de seguretat i higiene que s’adoptin.
  Complir les ordres i instruccions de l’empresari en l’exercici de la seva funció directiva.
  No realitzar la mateixa activitat que l’empresa en competència amb ella.
  Contribuir a millorar la productivitat.
  Els altres que s’estableixin en el contracte de treball.

Deixa un comentari

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Acceda al enlace de política de cookies para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Translate »