6 de desembre de 2021

REDUCCIÓ DE JORNADA PER GUARDA LEGAL D’UN MENOR

Fins ara els pares i mares que s’acollien a la reducció de jornada per a la cura de fills/es menors podien gaudir d’aquest dret fins que el / la menor complís els 8 anys d’edat (fins al dia abans).

El Reial Decret 16/2013 de data 21 de desembre modifica l’actual Article 37.5 de l’Estatut dels Treballadors, ampliant l’edat dels menors fins als 12 anys, quedant redactat de la següent manera:

“Qui per raons de guarda legal tingui al seu càrrec directe algun menor de dotze anys o una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada d’aquella “.

Si el treballador/a ja aquesta gaudint de la reducció de jornada ha de presentar un escrit a RRHH sol·licitant la prorroga fins que el menor compleixi 12 anys. Per aquells/es treballadors/es que ja haguessin finalitzat la reducció de jornada o els / es que ho sol·liciten per primera vegada hauran de fer la sol·licitud com sempre, presentat una carta a RRHH indicant la data d’inici de la reducció. En qualsevol cas cal avisar l’empresa amb un mínim de 15 dies d’antelació.

La concreció horària en la reducció de jornada per guarda legal

Aquest dret es pot exercir des del 22 de desembre de 2013. Pel que fa a les reduccions de jornada que ja estiguessin en vigor a la data d’aquesta modificació legal, s’haurà de tenir en compte el que digui el document que es va aprovar en sol·licitar aquesta reducció de jornada.

L’art. 37.6 de l’Estatut dels Treballadors (en endavant, ET) disposa que “la concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància i de la reducció de jornada, previstos en els apartats 4 i 5 d’aquest article [per cura de fill a càrrec menor de 12 anys o per cura de familiar dependent], corresponen al treballador, dins de la seva jornada ordinària “. Amb aquest escenari, i centrant-me en la concreció horària, no són poques les ocasions en què els treballadors, en l’exercici del seu dret a gaudir de reducció de jornada per guarda legal, trien un horària de treball que no s’ajusta al que estableix en la llei o, dit d’una altra manera, que excedeix del permès en interpretació de la mateixa.

L’objectiu d’aquesta entrada no és altre que definir amb exactitud la forma i límits legals que tenen els treballadors a l’hora de concretar el seu horari de treball, quan van a sol·licitar la reducció de jornada de treball sobre la base de les causes regulades en el art. 37.5 de l’ET.

Aquest precepte disposa dues regles que ha de complir el treballador a l’hora de fer la sol·licitud (excepte acord amb l’empresa que alteri aquests termes), abans de plantejar-se la concreció horària de la seva reducció. En concret, el 37.5 disposa que:

“Qui per raons de guarda legal tingui al seu càrrec directe algun menor de dotze anys o una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada d’aquélla. Descripció: Anar a Norma modificadora

Tindrà el mateix dret qui hagi de tenir cura directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix, i que no exerceixi activitat retribuïda.

(…) “

(No entro a comentar el cas de reducció de jornada per a la cura d’un fill afectat de càncer o una altra malaltia greu, per tractar-se d’un supòsit amb certes particularitats que tractaré en una altra entrada).

D’aquesta manera, el treballador haurà de sol·licitar una reducció de la seva jornada de treball entre un 12,5% i un 50%; així mateix, la reducció de la jornada haurà de ser diària, és a dir, haurà de reduir (llevat de pacte en contra amb l’empresari) les seves hores de treball cada dia que tingui torn, no podent “acumular” la reducció de jornada anant a treballar uns dies la jornada completa i d’altres no acudint a treballar.

A la pràctica, pot succeir que a l’empresa li interessi concedir la reducció de jornada a l’o la sol·licitant absentant a treballar dies complets en què es tingui torn, això a efectes de gestió i organització. Pensem per exemple en el sector sanitari i en la necessària dotació de personal les 24 hores del dia. Si aquest interès s’alinea amb el del treballador peticionari, entenc que no hi ha inconvenient en què es gaudeixi d’aquesta manera (la meva recomanació és que es plasmi per escrit com un acord o concessió individual, de cara a que la resta de treballadors no puguin entendre com una pràctica d’empresa generalitzada -podent al·legar la doctrina dels actes propis de l’empresa -).

Dit això, el treballador o treballadora que sol·liciti una reducció de jornada, en haver de acomodar l’horari triat per treballar dins del seu “jornada ordinària”, en el cas que treballi a torns, tindrà dret a determinar i concretar l’horari en que va a prestar els seus serveis al llarg de la jornada laboral, sota les exigències del principi de bona fe, sense que la seva elecció pugui implicar modificació en els torns quan concorri un greu menyscapte per a l’empresa (i / o els seus companys).

Per tant, l’empresa pot denegar, justificant a aquest efecte la seva decisió, l’establiment d’un horari fix (franja horària) en reducció de jornada, que trastoqui el torn rotatori establert per al treballador i que pot arribar a afectar la resta de treballadors subjectes a la mateixa roda de torns. En qualsevol cas, i sense ànim de estendre, hi ha pronunciaments judicials que en aquests i altres casos d’establiment horari donen la raó a l’empresa o al treballador, en funció que el jutge valori el perjudici que una o altra situació pot ocasionar a una part per sobre de l’altra. Per concloure amb aquest aspecte de la qüestió, la resolució d’aquest procediment judicial no admet recurs davant els tribunals superiors de justícia, únicament podem trobar pronunciaments clarificadors en jutjats de primera instància (si necessiteu, puc passar-referències de sentències).

Deixa un comentari

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Acceda al enlace de política de cookies para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Translate »